Ivaretakelse

Kunstterapi er en form for psykoterapi hvor den verbale/nonverbale utvekslingen mellom klient og terapeut oppstår i møte med klientens eget skapende arbeid. Dette arbeid kommer til uttrykk i ulike former for tegning, maling, skulptur, bevegelse, drømmer, meditasjon, eventyr og bruk av stemme. I et kunstterapeutisk forløp vil det settes fokus på både den skapende prosessen og det estetiske uttrykket hvor hensikten er å skape forbindelse mellom det bevisste og det ubevisste. Refleksjon og dialog rundt eget skapende arbeid kan skape frirom, initiere nytenkning, øke selvforståelsen, styrke egne sterke sider, og gi en opplevelse av nærvær, kontroll og mening i eget liv. Kunstterapi bruker skapende prosesser og kunstnerisk utfoldelse til å fremme fysisk, mental og følelsesmessig helse hos mennesker i alle aldre.

Den kunstterapeutiske tilnærmingen åpner opp for uttrykk og dialog; en metode som kan være spesielt godt egnet for mennesker som opplever det vanskelig å uttrykke følelser og tanker verbalt. Klienter som kommer til en kunstterapeut trenger ikke ha erfaring med å uttrykke seg kunstnerisk. Den kunstterapeutiske tilnærmingen vil skje ut i fra den individuelle terapeut; klient/pasient eller gruppe; og sammenheng.

En kunstterapeut har kjennskap til psykologien i det å uttrykke seg gjennom nonverbal kommunikasjon og symbolisering, og bruker sine erfaringer og innsikt i den skapende prosess i en terapeutisk sammenheng,. Kunstterapeuten er ikke primært opptatt av å foreta en estetisk eller diagnostisk vurdering av klientens/pasientens arbeid. Det handler om den iboende kraften i den billedskapende aktivitet hvor kunstterapeuten ved hjelp av sin visuelle og psykoterapeutiske kunnskap tilrettelegger for endring.

Kunstterapi som verktøy for endring

kreativt uttrykk – dialog – personlig vekst

Forsiden